شرایط قرارداد حمل مسافر و بار

اخطاریه:

هرگاه مسافرت مسافر متضمن يك مقصد نهايي يا توقف مسافر در كشوري غير از كشور مبداء باشد ، مقررات پيمان ورشو شامل خواهد بود و پيمان مزبور ناظر مسئوليت مؤسسات حمل كننده بوده و در اغلب موارد مسئوليت هاي مؤسسات مزبور را در مورد مرگ يا صدمه به شخص و فقدان يا آسيب به توشه محدود مي‌سازد. برگ اخطاريه تحت عنوان "آگاهي به مسافرين بين‌المللي درباره محدوديت مسئوليت " را ملاحظه نماييد.


شرایط قرارداد:

1- واژه‌هايي كه در اين قرارداد بكار برده شده داراي معاني ذيل مي‌باشد : بليت : منظور بليت مسافر (بليت الكترونيكي) و رسيد توشه توزين شده است كه اين شرايط و اخطاريه‌ها جزئي از آن به شمار مي‌رود. حمل: مترادف است با «ترانسپورت» يا «حمل و نقل». حمل كننده : يعني كليه مؤسسات حمل كننده هوايي كه عهده‌دار حمل مسافر يا توشه وي بوده و طبق اين شرايط و يا هرگونه خدمات ديگر مربوط به چنين حمل و نقل هوايي اقدام به حمل مسافر يا توشه وي مي‌نمايند. پيمان ورشو : يعني پيمان مربوط به يكنواخت نمودن پاره‌اي از مقررات حمل و نقل بين‌المللي هوايي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو به امضا رسيده يا اصلاحيه پيمان مزبور كه در تاريخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه انجام گرفته و هر كدام در موردي شمول خواهد يافت.

2- حمل و نقلي كه طبق اين شرايط انجام گيرد تابع مقررات و محدوديتهاي مربوط به مسئوليت مقرر در پيمان ورشو خواهد بود. مگر اينكه چنين حمل و نقلي همانطور كه در پيمان مزبور تعريف شده از نوع حمل و نقل بين المللي نباشد.

3- حمل و نقل فوق‌الذكر و انجام ساير خدماتي كه توسط هر حمل كننده‌اي انجام مي‌شود تا حدودي كه با مراتب فوق مغايرت نداشته باشد تابع شرايط زير خواهد بود: (1) شرايط مقرر در اين بليت (2) تعرفه‌هاي قابل انطباق (3) شرايط حمل مؤسسه حمل كننده و مقررات مربوط به آن كه جزئي از اين قرارداد محسوب مي‌شود (و در دفاتر مؤسسه حمل كننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده مي‌شود) به استثناي موارد حمل بين نقطه‌اي در كشورهاي ايالات متحده آمريكا يا كانادا و به هر نقطه‌اي خارج از كشورهاي مزبور كه تابع تعرفه‌هاي معتبرجاري در آن كشورها مي‌باشد.

4- نام حمل كننده را مي‌توان به اختصار در بليت درج نمود. نام كامل بايستي همراه با نام اختصاري در تعرفه‌ها، شرايط حمل ، مقررات يا برنامه پروازي قيد شود. نشاني حمل كننده فرودگاه مبدأ خواهد بود كه در مقابل اولين نام اختصاري حمل كننده در بليت درج مي‌شود. نقاط توقف مورد توافق به قرار مندرج در اين بليت يا به شرح مندرج در برنامه‌هاي پروازي در مسير حمل مسافر مي‌باشد. حملي كه به موجب اين شرايط بوسيله چندين حمل كننده متوالي صورت گيرد يك پرواز تلقي خواهد شد.

5- هنگاميكه يك مؤسسه حمل و نقل هوايي به منظور حمل روي خطوط پروازي مؤسسه حمل و نقل هوايي ديگري مبادرت به صدور بليت يا رسيد توزين توشه بنمايد اين عمل را صرفاً از جنبه نمايندگي انجام مي دهد.

6- هرگونه رد مسئوليت يا محدوديت در مسئوليت كه به حمل كننده تعلق گيرد شامل حال كارگزاران و كاركنان و نمايندگان حمل كننده و شامل هر شخصي كه هواپيماي وي از طرف حمل كننده براي حمل مورد استفاده شده و نيز شامل كارگزاران كاركنان نمايندگان شخص اخير خواهد بود.

7- توشه حمل شده به موجب اين شرايط به ارائه دهنده رسيد توشه تحويل مي‌شود. چنانچه به توشه خسارتي وارد شده باشد ، شكايت كتبي بايد فوراً پس از كشف خسارت و منتهي ظرف 7 روز پس از دريافت آن و در صورت تاخير شكايت كتبي بايد ظرف 21 روز از تاريخ تحويل توشه به حمل كننده تسليم گردد. در مورد حمل و نقل غير بين‌المللي به تعرفه‌ها يا شرايط حمل رجوع شود .

8- اين بليت به مدت يكسال از تاريخ صدور اعتبار دارد. مگر اينكه ترتيب ديگري در اين بليت ، در تعرفه‌هاي حمل كننده ، در شرايط حمل يا در مقررات مربوطه پيش‌بيني شده باشد. كرايه حمل طبق اين شرايط تا قبل از آغاز حمل قابل تغيير است. حمل كننده مي‌تواند در صورتي كه كرايه مقرر پرداخت نشده باشد از حمل خودداري نمايد.

9- حمل كننده تعهد مي‌نمايد حداكثر كوشش خود را در حمل مسافر و توشه وي در حدود امكان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه‌هاي پرواز يا هرجاي ديگر تضمين نمي‌شود و جزئي از اين قرارداد بشمار نمي‌رود. حمل كننده مي‌تواند بدون اخطار در تبديل و تعويض حمل كنندگان يا هواپيما اقدام ، و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در اين بليت را تغيير دهد يا حذف نمايد. برنامه‌هاي پرواز بدون اطلاع قبلي قابل تغيير مي‌باشد. حمل كننده هيچگونه مسئوليتي در برقرارسازي ارتباط به عهده نمي‌گيرد.

10- مسافر موظف به رعايت مقررات دولتي مربوط به مسافرت بوده و بايد كليه اسناد خروج و ورود ، و ساير مدارك لازم را ارائه نمايد و در رأس ساعتي كه از طرف حمل كننده مقرر گرديده و چنانچه وقتي تعيين نشده باشد با رعايت دقت كافي براي انجام تشريفات پرواز در فرودگاه حضور يابد.

11- هيچ كارگزار ، مستخدم يا نماينده حمل كننده اجازه تغيير ، اصلاح يا صرفنظر كردن از هيچيك از مفاد اين قراداد را ندارد.