قوانین پروازهای داخلی

شرایط قرارداد

1-      واژه هایی که در این قرارداد به کار برده شده دارای معانی ذیل می باشد: «بلیت» : منظور بلیط مسافر و رسید توشه توزین شده است که در این شرایط و اخطاریه ها جزئی از آن به شمار می رود. «حمل» : مترادف است با «ترانسپورت» «حمل و نقل» . «حمل کننده» : یعنی کلیه موسسات حمل کننده هوائی که عهده دار حمل مسافر یا توشه وی بوده و طبق این شرایط و یا هر گونه خدمات دیگر مربوط به جنین حمل و نقل هوایی اقدام به حمل مسافر یا توشه وی می نمایند.

«پیمان ورشو» : یعنی پیمان مربوط به یکنواخت نمودن پاره ای از مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسیده یا اصلاحیه پیمان مذبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه انجام گرفته و هر کدام در موردی شمول خواهد یافت.

2-      حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیت های مربوط به مسئولیت مقرر در پیمان ورشو و پروتکل لاهه خواهد بود.

3-      حمل و نقل فوق الذکر و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده ای انجام می شود تا حدودی که مراتب فوق مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود.

(1) شرایط مقرر در این بلیت (2) تعرفه های قابل انطباق (3) شرایط حمل و نقل موسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آن که جزئی از این قرارداد محسوب می شود. (و در دفاتر موسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده می شود) به استثنای موارد حمل بین نقطه ای در کشورهای متحده آمریکا یا کنادا و به هر نقطه ای خارج از کشورهای مزبور که در تاریخ تعرفه های معتبره جازی در آن کشورها می باشند.

4-      نام حمل کننده را می توان به اختصار در بلیت درج نمود. نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه ها – شرایط حمل ، مقررات یا برنامه های پرواز حمل کننده قید شود. نشانی حمل کننده فرودگاه مبدا خواهد بود که در مقابل اولین حرف نام اختصاری حمل کننده در بلیت درج می شود.

نقاط توقف مورد توافق به قرار مندرجه در این بلیت یا به شرح مندرجه در برنامه های پرواز حمل کننده در مسیر حمل مسافر می باشد. حملی که به موجب این شرایط وسیله چندین حمل کننده متوالی صورت گیرد یک پرواز تلقی خواهد شد.

5-      هنگامی که یک موسسه حمل و نقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی موسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت به صدور بلیت یا رسید توزین توشه بنماید این عمل را صرفاً از جنبه نمایندگی انجام می دهد.

6-      هر گونه در مسئولیت یا محدودیت در مسئولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل استفاده شده و نیز شامل کارگزارن ، کارکنان ، نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

7-      توشه حمل شده به موجب اینشرایط به ارائه دهنده رسید توشه تحویل می شود. چنانچه به توشه خساراتی وارد شده باشد شکایت کتبی باید فوراً پس از کشف خسارت و منتهی ظرف 7 روز پس از دریافت آن و در صورت تآخیر ، شکایت کتبی باید ظرف 21 روز از تاریخ تحویل توشه به حمل کننده تسلیم گردد. (در مورد حمل و نقل غیر بین المللی به تعرفه ها یا شرایط حمل رجوع شود).

8-      این بلیت به مدت یک سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگر اینکه ترتیب دیگری در این بلیت در تعرفه های حمل کننده ، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می تواند در صوریکه کرایه مقرر پرداخت نشده باشد از حمل خودداری نماید.

9-      حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و توشه وی در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمی شود و جزئی از این قرارداد به شمار نمی رود.

حمل کننده می تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام و در صورت لزوم نقاط توقف مندرجه در این بلیت را تغییر دهد یا حذف نماید. برنامه های پرواز بدون اطلاع قبل قابل تغییر می باشد. حمل کننده هیچگونه مسئولیتی در برقرار سازی ارتباط به عهده نمی گیرد.

10-  مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافرت بوده و باید کلیه انساد خروج و ورود و سایرمدارک لازم را ارائه نماید و در راس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت وقت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

11-  هیچ کارگزار ، مستخدم ، یا نماینده حمل کننده اجازه تغییر ، اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد این قرارداد را ندارد.